Architecten | Aanbod

Als landmeter kunnen wij U bijstaan in uw werkzaamheden voor volgende activiteiten :

  • Opmeten van bestaande toestand : om correcte bouwaanvragen in te dienen is het wenselijk dat de bestaande toestand van de percelen wordt gemeten. Het gebeurt dikwijls dat een woning niet blijkt te passen op een grond omdat de perceelsgrenzen niet parallel lopen zoals op kadasterplannen ed terug te vinden zijn; de aansluitingen op bestaande gevels moeilijk uit te voeren is omdat het gabarit afwijkingen vertoont,... Wij meten alle bestaande toestanden op (bebouwd en onbebouwd)  met de grootste precisie; hoogtelijnen kunnen indien gewenst makkelijk gegenereerd worden; gabaritten kunnen opgetekend worden in de graad van detail die U wenst, de vloerpas kan gekoppeld worden aan een door U gekozen referentiepunt,...
  • Architectuurplannen bestaande gebouwen : oude gebouwen hebben het nadeel dat er dikwijls geen plannen beschikbaar zijn en door verschillende muurdiktes de positie van de kamers op de verschillende verdiepingen moeilijk te bepalen is. Wij kunnen U hierin bijstaan door alle kamers op te meten met een total station dewelk alle opgemeten punten aan elkaar koppelt in 3D zodat van alle verdiepingen plannen in 2D gegenereerd kunnen worden om te verwerken in restauratieprojecten.
  • Grondverzet en terreindoorsnedes : indien gewenst en nodig kunnen er makkelijk terreindoorsnedes gegenereerd worden alsook het bepalen van uit te voeren grondverzet in geval van geaccidenteerd terrein. Gedurende de uitvoering van de werf kunnen zelfs de hoeveelheden grondverzet van de aannemer gecontroleerd worden.
  • Aparte constructies en uitbreidingen in de tuin : heeft uw klant een bijkomend technisch dossier nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van een parking, vijver,... dan kan  uw landmeter uw klant hierin adviseren en bijstaan.
  • Uitzetten van gebouwen en constructies : Indien gewenst kan tijdens de eigenlijke uitvoering beroep gedaan worden op uw landmeter voor het nauwkeurig uitzetten van de bouwassen en toekomstige niveaupunten.

Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren wordt gebruik gemaakt van een one-man total station, rtk-gps, een digitaal niveautoestel, Autocad Civil 3D-software om alle mogelijk formaten te kunnen inlezen.